19:04:2019 08:21:21 Repository Division of International Institute of Tamil Studies
அகோரசிவாசாரியார் இயற்றிய க்ரியாக்ரம ஜ்யோதி மூன்றாம் பாகம் சைவஷோடசப் பிரகாசிகை
ஆசிரியர் :
அகோரசிவாச்சாரியார்
பதிப்பாசிரியர் :
ஷண்முகசுந்தரமுதலியார், கொ
 
புத்தகப் பிரிவு : ஞான நூல்கள்
அச்சகம் : சிவஞானபோதயந்திரசாலை
பதிப்பு ஆண்டு : 1893
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
பக்கங்கள் : 211
Download : 1893_அகோரசிவாசாரியார்_இயற்றிய_க்ரியாக்ரம_ஜ்யோதி_மூன்றாம்_பாகம்_சைவஷோடசப்_பிரகாசிகை_ID=62.pdf